Zapisz się do newslettera na dole strony i skorzystaj z kodu -15% na pierwsze zakupy!

Szukaj

Regulamin

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania ze sklepu internetowego Vanity Nap prowadzonego przez VANITY NAP PAULINA MROCZYŃSKA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rydygiera 8 w biudynku nr 19, NIP: 5862252096, REGON: 363388879.

1. DEFINICJE

1.1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1.1.1. Dniach Roboczych – rozumie się przez to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.1.2. Dostawie – rozumie się przez to dostarczenie Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu za pośrednictwem Dostawcy,

1.1.3. Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską wskazaną przez Vanity Nap na Stronie.

1.1.4. Haśle – rozumie się przez to indywidualnie określony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, zabezpieczających dostęp do Konta Klienta.

1.1.5. Kliencie – rozumie się Konsumenta lub Przedsiębiorcę, na rzecz którego według Regulaminu mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży.

1.1.6. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.1.7. Koncie Klienta – rozumie się przez to funkcjonalność Strony, uruchomiona na rzecz Klienta przez Vanity Nap, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

1.1.8. Loginie – rozumie się przez to indywidualne oznaczenie Klienta, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się do Konta Klienta. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

1.1.9. Przedsiębiorcy – rozumie się przez to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

1.1.10. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin.

1.1.11. Rejestracji – rozumie się przez to procedurę określoną w Regulaminie, której wypełnienie wymagane jest dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Strony.

1.1.12. Vanity Nap – rozumie się przez to

VANITY NAP PAULINA MROCZYŃSKA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rydygiera 8 w budynku nr 19, NIP: 5862252096, REGON: 363388879.

1.1.13. Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy Vanity Nap, prowadzony przez VANITY NAP PAULINA MROCZYŃSKA na Stronie

1.1.14. Stronie – rozumie się przez to stronę internetową prowadzoną przez VANITY NAP PAULINA MROCZYŃSKA pod adresem www.pl.vanitynap.com

1.1.15. Towarze – rozumie się przez to produkt oferowany przez Vanity Nap za pośrednictwem Sklepu.

1.1.16. Umowie Sprzedaży – rozumie się przez to umowę sprzedaży zawartą na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej udostępnionych na Stronie, zawartą między Vanity Nap a Klientem.

1.1.17. Ustawie o prawach konsumenta – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dz.u. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

1.1.18. Zamówieniu – rozumie się przez to propozycję zawarcia Umowy Sprzedaży składaną Vanity Nap przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Prawidłowe korzystanie z wszystkich funkcjonalności Strony przez Klienta możliwe jest jedynie przy pomocy urządzenia pozwalającego Klientowi na dostęp do sieci Internet przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:

2.1.1. rozdzielczość ekranu: 1024x768 lub wyższa;
2.1.2. głębia kolorów:32 bity lub wyższa;
2.1.3. przeglądarki internetowe: Internet Explorer 10, Firefox 3.5, Google Chrome 10, Opera 10.5, Safari 5.1 lub ich nowszych wersji;
2.1.4. włączona obsługa cookies;
2.1.5. włączona obsługa Javascript.

2.2. Zabronione jest podejmowanie przez Klienta wszelkich czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności jakichkolwiek czynności, które destabilizowałyby pracę Strony i Sklepu, utrudniały dostęp do nich dla innych Klientów lub utrudniałyby korzystanie ze Strony i Sklepu.

2.3. Zabronione jest podejmowanie przez Klientów wszelkich niedozwolonych przez prawo działań na szkodę Vanity Nap lub innych Klientów, a także zagrażające ich prawom lub interesom.

2.4. Zabronione jest rozsyłanie przez Klienta w ramach Strony i Sklepu spamu i niezamówionej informacji handlowej, a także działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej bez wyraźnej zgody Vanity Nap.

2.5. Zabronione jest korzystanie w ramach Strony i Sklepu z robaków, botów, wirusów oraz wszelkich innych kodów komputerowych, plików lub programów, które destabilizowałyby pracę Strony lub Sklepu lub narażały lub zagrażały interesom Vanity Nap lub innych Klientów.

2.6. W działalności Strony mogą występować przerwy, podczas których Klient czasowo nie będzie mógł korzystać z jej funkcjonalności, z uwagi m.in. na dokonywanie konserwacji, zmian lub ulepszeń Strony.Vanity Nap będzie w miarę możliwości informować o tych przerwach na Stronie ze stosownym wyprzedzeniem.

2.7. Vanity Nap dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas korzystania ze Strony i Sklepu, jednak korzystanie z nich, tak jak korzystanie z wszelkich innych serwisów internetowych, może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionego dostępu do jego danych. W celu minimalizacji tych zagrożeń Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, w tym w szczególności stosować odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz chroniące identyfikację Klienta w sieci Internet.

2.8. Vanity Nap w ramach Strony świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

2.8.1. umożliwienie założenia Konta Klienta;
2.8.2. przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Towarów;
2.8.3. umożliwienie zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie.

2.9. Vanity Nap zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie reklam dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich.

2.10. Klient jest uprawniony do korzystania ze Strony wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Vanity Nap.

2.11. Korzystanie ze Sklepu Vanity Nap oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treścią cyfrową zawartą na Stronie.

2.12. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronie, Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

3. REJESTRACJA KONTA KLIENTA

3.1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji, przy czym Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów Zamówienia.

3.2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na Stronie i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną zgodnie z funkcjonalnością Strony.

3.3. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient powinien zachować poniższe zasady:

3.3.1. wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest opcjonalne, przy czym informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć Klienta i być prawdziwe;
3.3.2. zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego; musi być oddzielny checkbox
3.3.3. wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie droga elektroniczną z Vanity Nap dotyczącą usługi prowadzenia Konta Klienta; musi być oddzielny checkbox
3.3.4. upoważnić Vanity Nap do przetwarzania jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz wyrazić zgodę na przekazywanie przez Vanity Nap na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta; musi być oddzielny checkbox
3.3.5. upoważnić Vanity Nap do przetwarzania jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu złożenia i realizacji Zamówienia oraz wyrazić zgodę na przekazywanie przez Vanity Nap na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji informacji związanych z realizacją Zamówienia. musi być oddzielny checkbox

Spełnienie powyższych czynności jest dobrowolne, jednak niedopełnienie któregokolwiek z powyższych obowiązków uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, a także złożenie i realizację Zamówienia.

3.4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie Rejestracji przez Vanity Nap. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian danych przekazanych podczas Rejestracji danych (za wyjątkiem Loginu) oraz uzyskuje możliwość korzystania z pozostałych funkcjonalności Strony i Sklepu.

3.5. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu nieudostępniania osobom trzecim Hasła. Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Vanity Nap o utracie Hasła na rzecz osób nieuprawnionych. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując funkcjonalności Konta Klienta.

4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

4.1. Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na Stronie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4.2. Każdy z Towarów zawiera dokładny opis przedmiotu, wraz z wyszczególnionymi istotnymi cechami, a także cenę.

4.3. W celu złożenia zamówienia Klient:
4.3.1. określa zamawiane Towary oraz ich ilość;
4.3.2. dodaje Towary do „koszyka” zgodnie z funkcjonalnością Sklepu;
4.3.3. określa sposób płatności oraz Dostawy, przy czym Vanity Nap akceptuje następujące formy Dostawy i płatności:
4.3.3.1. Płatności: PayU, Przelewy24.pl oraz PayPal, dostawy: kurier wskazany przez sklep
4.3.4. potwierdza dane, w tym określenie Zamówienia oraz adres Dostawy;
4.3.5. zatwierdza Zamówienie poprzez kliknięcie w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (musi być taki przycisk).
4.3.6. Po złożeniu Zamówienia Vanity Nap ma prawo skontaktować się z Klientem w celu zweryfikowania danych Klienta, doprecyzowania Zamówienia lub w sprawie poinformowania o ewentualnym braku Towaru. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do prawdziwości danych Klienta, Vanity Nap zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.
4.3.7. Po złożeniu Zamówienia lub po skontaktowaniu się z Klientem zgodnie z postanowieniami punktu powyżej, Klient otrzyma na podany przez siebie adres elektroniczny potwierdzenie dokonania Zamówienia wraz z informacjami wymaganymi przez art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w chwili przesłania Klientowi potwierdzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim.
4.3.8. Vanity Nap ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru wolnego od wad, chyba że wady te zostały jasno i wystarczająco oznaczone w opisie Towaru.

5. SPOSÓB ZAPŁATY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

5.1. Wszystkie ceny podane na Stronie w ramach Sklepu są podawane w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

5.2. Vanity Nap zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Towarów podanych na stronie, przy czym wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.
5.3. Podane ceny Towarów nie zawierają kosztu Dostawy. Koszty Dostawy podane są na Stronie w zakładce TWÓJ KOSZYK i zależą od wybranego przez Klienta sposobu Dostawy Towaru oraz wybranego Dostawcy..
5.4. Termin realizacji Zamówienia – rozumiany jako termin przygotowania Zamówienia i przekazania go Dostawcy, a w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Zamówienia przygotowania Zamówienia do odbioru osobistego – wynosi od 3 do 5 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie Vanity Nap.
5.5. Płatność „z góry” może być realizowana przez Klienta za pomocą portalu PayU, Przelewy24.pl oraz serwisu PayPal. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. W przypadku przekroczenia tego terminu przez Klienta, Vanity Nap zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

6. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
6.2. Termin odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż Dostawca I wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie Towaru.
6.3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

6.3.1. 1) o świadczenie usług, jeżeli Vanity Nap wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
6.3.2. 2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6.3.3. 3) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6.3.4. 4) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
6.3.5. 5) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
6.4. Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży poprzez złożenie w dowolnej formie jednoznacznego oświadczenia przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, zgodnie z pkt 6.2. powyżej. Może wykorzystać w tym celu formularz stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
6.5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Vanity Nap zwróci Konsumentowi – niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży - wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy sposób oferowany przez Vanity Nap).
6.6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6.7. Vanity Nap może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument powinien odesłać lub przekazać Towar rzecz Vanity Nap (na adres: ul. Rydygiera 8 bud. 19, 01-793 Warszawa) niezwłocznie, a w każdym czasie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem 14 dni.
6.9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
6.10. Konsument powinien dostarczyć Towar w taki sposób, aby nie został on zniszczony.
6.11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE TOWARU

7.1. Vanity Nap jest odpowiedzialne względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
7.2. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży. W szczególności Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:

7.2.1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
7.2.2. nie ma właściwości, o których istnieniu Vanity Nap zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
7.2.3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Vanity Nap przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Vanity Nap nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
7.2.4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

7.3. Odpowiedzialność Vanity Nap z tytułu rękojmi uregulowania jest w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556, 5561-5563 oraz art. 559-561 kodeksu cywilnego.
7.4. W przypadku gdy Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Vanity Nap z tytułu rękojmi jest wyłączona.
7.5. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wad fizycznych lub prawnych dostarczonego Towaru.
7.6. Reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres Vanity Nap (ul. Rydygiera 8, bud. 19, 01-793 Warszawa) wraz z reklamowanym Towarem oraz uzasadnieniem lub doręczona osobiście do Vanity Nap.
7.7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Vanity Nap reklamowanego Towaru. O wyniku reklamacji Vanity Nap powiadomi Konsumenta tą samą drogą, jaką przekazana została reklamacja, chyba że Konsument zastrzeże inną formę kontaktu.
7.8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Vanity Nap zwróci się do Konsumenta składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim wypadku 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji będzie liczony od dnia uzupełnienia tych danych lub informacji.

8. DANE OSOBOWE

8.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Vanity Nap z siedzibą w Warszawie (01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 budynek 19)

NIP: 5862252096, REGON: 363388879.

8.2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz w celu realizacji Zamówienia.

8.3. Klient ma prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia założenie Konta Klienta, złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży.
8.4. Zamówienia nie mogą być składane anonimowo.

9. COOKIES

9.1. Vanity Nap nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
9.2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
9.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Vanity Nap z siedzibą w Warszawie.
9.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:
9.4.1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
9.4.2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
9.4.3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
9.4.4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
9.5. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
9.5.1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
9.5.2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
9.5.3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
9.5.4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
9.5.5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
9.6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
9.7. Vanity Nap informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
10.2. Vanity Nap zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w ciągu 14 dni od dnia opublikowania zmian na Stronie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie treści Regulaminu z dnia złożenia Zamówienia.
10.3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu przez organ publiczny lub sąd, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
10.4. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:
Vanity Nap w Warszawie (01-793), przy ul. Rydygiera 8 bud. 19, e-mail: info@vanitynap.com

Oświadczenie:
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy .......................................... ..........................................
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) .......................................... ..........................................
- Adres konsumenta(-ów) .......................................... ..........................................
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .......................................... ..........................................
- Data.......................................... ..........................................

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt